Projekty

ŠABLONY I – OP JAK

(termín realizace od 1. 2. 2023 – 31. 12. 2025)

Reg. číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002743

Získané finanční prostředky budou použity na získání:

 • školního asistenta
 • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
 • inovativní vzdělávání

Projekt „Zahrada je naše učitelka“

Pro školní rok 2022/2023 byla Mateřské škole Město Albrechtice schválena dotace na
projekt „Příroda je naše učitelka“ z dotačního programu Moravskoslezského kraje –
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí ve výši 61 700,- Kč.

Projekt „Učíme se z pohádek, bez zloby a bez hádek“

Pro školní rok 2022/2023 byla Mateřské škole Město Albrechtice schválena dotace
na projekt „Učíme se z pohádek, bez zloby a bez hádek“ z dotačního programu
Moravskoslezského kraje – Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši 50 000,- Kč.

Plán národní obnovy – digitalizujeme:

PROJEKT: ŠABLONY III pro MŠ (termín realizace od 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního systému výzkum, vývoj a vzdělávání.

Získané finanční prostředky budou použity na získání:

–          školního asistenta

–          sdílených zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv dalších MŠ)

–          projektový den ve výuce

PROJEKT: CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • Je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím předčítání.

Cílem projektu:

 • Prostřednictvím MŠ poskytnout dětem příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem.
 • Doplňovat domácí čtení.
 • Vzbudit u dětí zájem o čtené slovo, učit lásce k jazyku, povzbuzovat je k učení.

PROJEKT: ZDRAVÁ 5

Celorepublikový projekt zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich implementace do životního stylu.

HRÁTKY ZDRAVÉ 5 (2018-2019) – získání kostýmů pro námětové hry
LEDNICE ZDRAVÉ 5 (2019 – 2020) – didaktické pomůcky
UDĚLEJ RADOST ZDRAVOU SVAČINKOU (2019 – 2020)

 

 

PROJEKT: ŠABLONY II pro MŠ (termín realizace od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního systému výzkum, vývoj a vzdělávání

Získané finanční prostředky budou použity na získání:

–  školního asistenta
–  budeme organizovat odborně tematická setkávání s rodiči (besedy)
–  dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (v oblasti polytechnického vzdělávání, matematické pregramotnosti, osobnostně sociálního rozvoje pedagogů
–  sdílených zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv dalších MŠ)
–  využití ICT ve vzdělávání v MŠ (zakoupení 10 ks tabletů pro děti)

 

 

PROJEKT: PO STOPÁCH LESNÍCH SKŘÍTKŮ Karlov pod Pradědem (2018 – 2019)

Celý projekt se opírá o téma lesních skřítků, které dětem nabízí seznámení s novým prostředím a získáním neobvyklých prožitků ze společného života, ale
 i života v blízkosti přírody. Pravidla projektu vedoucí k dosažení cílů:

 • Odloučit se na krátkou dobu od rodičů
 • Zvládnout jednoduchou sebeobsluhu a pracovní úkony
 • Dodržovat stanovené pravidla
 • Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • Mít povědomí o významu životního prostředí
 • Osvojit si elementární poznatky o ekosystému – les, louka, potok
 • všímat  si nepořádku a škod, upozorňovat na ně, uklidit

 

 

PROJEKT: RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT (2019 – 2020)

recyklační projekt, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení

 

 

 

PROJEKT: PŘEKRAČUJEME HRANICE – Evropský fond pro regionální rozvoj s názvem „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“ (2020)

Zapojení mateřské školy do projektu zřizovatele Města Město Albrechtice v rámci spolupráce

 • Vzájemné setkávání našich pedagogů a pedagogů z Polska (MŠ Biala)
 • Organizace letních sportovních her v naší MŠ (červen 2020)