Projekty

PROJEKT: ZDRAVÁ 5

Celorepublikový projekt zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich implementace do životního stylu.

HRÁTKY ZDRAVÉ 5 (2018-2019) – získání kostýmů pro námětové hry
LEDNICE ZDRAVÉ 5 (2019 – 2020) – didaktické pomůcky
UDĚLEJ RADOST ZDRAVOU SVAČINKOU (2019 – 2020)

 

 

PROJEKT: ŠABLONY II pro MŠ (termín realizace od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního systému výzkum, vývoj a vzdělávání

Získané finanční prostředky budou použity na získání:

–  školního asistenta
–  budeme organizovat odborně tematická setkávání s rodiči (besedy)
–  dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (v oblasti polytechnického vzdělávání, matematické pregramotnosti, osobnostně sociálního rozvoje pedagogů
–  sdílených zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv dalších MŠ)
–  využití ICT ve vzdělávání v MŠ (zakoupení 10 ks tabletů pro děti)

 

 

PROJEKT: PO STOPÁCH LESNÍCH SKŘÍTKŮ Karlov pod Pradědem (2018 – 2019)

Celý projekt se opírá o téma lesních skřítků, které dětem nabízí seznámení s novým prostředím a získáním neobvyklých prožitků ze společného života, ale
 i života v blízkosti přírody. Pravidla projektu vedoucí k dosažení cílů:

  • Odloučit se na krátkou dobu od rodičů
  • Zvládnout jednoduchou sebeobsluhu a pracovní úkony
  • Dodržovat stanovené pravidla
  • Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
  • Mít povědomí o významu životního prostředí
  • Osvojit si elementární poznatky o ekosystému – les, louka, potok
  • všímat  si nepořádku a škod, upozorňovat na ně, uklidit

 

 

PROJEKT: RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT (2019 – 2020)

recyklační projekt, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení

 

 

 

PROJEKT: PŘEKRAČUJEME HRANICE – Evropský fond pro regionální rozvoj s názvem „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“ (2020)

Zapojení mateřské školy do projektu zřizovatele Města Město Albrechtice v rámci spolupráce

  • Vzájemné setkávání našich pedagogů a pedagogů z Polska (MŠ Biala)
  • Organizace letních sportovních her v naší MŠ (červen 2020)