Vážení rodiče, dodržujte školní
řád. Výskyt vší

Viz Školní řád – bod 4.1 e

Rodiče jsou povinni ohlásit výskyt pedikulózy (zavšivení). Při výskytu vši je povinnosti rodičů, nikoli školy, kontrolovat a zbavit hlavu vši. MŠ nemá možnost organizačně a ani provozně zajistit izolaci dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění zavšivení ihned informuje rodiče a požaduje co nejrychlejší vyzvednutí z mateřské školy. Zavšivení se řadí mezi přenosné nemoci z člověka na člověka, v případě hromadného výskytu je nutno zajistit protiepidemická opatření vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, podle § 55 - 57 , při hromadném výskytu infekčního onemocnění je informován příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – KHS.

Pokyn MŠMT k výskytu vší

Zbavit děti vší je povinnost rodičů, nikoliv školy a jejich pedagogických pracovníků!!

Pokud zákonný zástupce dítěte nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy, vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§22 odst. 3, písm. b) školského zákona) – této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět.

V případě dětí, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavení výplaty fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod. Pokud jde o sankce, lze na ně použít již zmíněné nepřiznání fakultativních sociálních dávek.

Dítě má samozřejmě právo na vzdělávání podle školského zákona (§21 odst. 1 písm. a), zákonní zástupci jsou povinni dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.