GDPR

Informace pro zákonné zástupce o zpracování osobních údajů dětí.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR má mateřská škola jako správce osobních údajů povinnost informovat subjekt údajů o tom, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a jakým způsobem.

Dne 24. dubna 2019 byl ve Sbírce zákonů jako zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů vyhlášen takzvaný adaptační zákon ke GDPR, tento právní předpis dnem vyhlášení zároveň nabyl účinnosti. Společně s ním nabyl účinnosti i zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a který zapracovává změny, vyvolané přijetím zákona o zpracování osobních údajů, do vybraných dalších právních předpisů. Tyto změny se týkají zejména zpracování osobních údajů v souvislosti s výkonem veřejné moci.

Zároveň došlo ke zrušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a některých navazujících zákonů, které požadavky zákona o ochraně osobních údajů zapracovávaly do dalších právních předpisů. Počínaje dnem 24. dubna 2019 se tedy právní aspekty zpracování a ochrany osobních údajů v ČR řídí vedle GDPR nově přijatými zákony č. 110/2019 Sb. a 111/2019 Sb Osobním údajem je každý údaj, jehož prostřednictvím již jsme identifikovatelní nebo již identifikováni. GDPR, ke kterému zatím není jako doplněk schválený náš český výkladový (adaptační) zákon, je přímo závazné v celém rozsahu a zvyšuje zodpovědnost každého správce osobních údajů (toho, kdo určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, tzn., že říká, co se má evidovat o dětech, zákonných zástupcích a dalších fyzických osobách – smluvních partnerech, nese za to odpovědnost a rozšiřuje práva zákonných zástupců).

Existuje šest právních důvodů, na základě kterých se mohou shromažďovat osobní údaje. Jako mateřská škola se při nakládání s osobními údaji opíráme jen o některé z nich. O důvod plnění právní povinnosti správce (například údaje pro školní matriku) nebo plnění veřejného zájmu (například kontaktní údaje rodičů), zabezpečení vstupu do objektů z důvodu oprávněných zájmů správce a z důvodu plnění smlouvy.

V případě, kdy chceme, stejně jako v minulosti, bezproblémově shromažďovat osobní údaje za účelem seznámení veřejnosti prostřednictvím například školního webu, článků v městském zpravodaji, v regionálním tisku apod., zveřejněním audiovizuálních záznamů v místní kabelové televizi v souvislosti s uváděním informací o vlastních aktivitách školy, pro vystavování výtvarných prací dětí s uvedením jejich jména, školy, pro fotografování tříd na závěr školního roku a zveřejnění těchto fotografií na webu apod., musíme získat od zákonných zástupců souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dřívější, volněji formulované souhlasy vycházely z ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Souhlasy nové, s jejichž obsahem se jako první budou mít možnost seznámit rodiče při zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, jsou již zpracovány v souladu s GDPR, s článkem 4 odst. 1 bodem 11.

Vyslovení souhlasu pro jeden či více účelů musí být svobodné, konkrétní, informované a jako jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává aktivní volbou (zatržením souhlasného nebo nesouhlasného stanoviska u konkrétně rozepsané informace) své svolení ke zpracování osobních údajů svých nebo svých dětí. Jedná se o dobrovolný projev subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen. Subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl vydán před jeho odvoláním.

Obsáhlé informace k nakládání s osobními údaji dle GDPR jsou dostupné na www.uoou.cz. Mezi jiným jsou zmíněna práva subjektů osobních údajů na informace o tom, jaké typy osobních údajů a s jakým právním důvodem jsou o nich zpracovávány, dále práva subjektů údajů na výmaz údajů, opravu a přenositelnost údajů či vznesení námitky.

Odpovědnou osobou a správkyní osobních údajů na škole je ředitelka školy Bc. Dagmar Lapuníková. Pověřencem pro ochranu osobních údajů, jehož postavení a úkoly, které bude plnit, jsou určeny čl. č. 37 GDPR, je Karel Knapp s platností k 15. květnu 2018.