GDPR

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR má mateřská škola jako správce osobních údajů povinnost informovat subjekt údajů o tom, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a jakým způsobem.

24. dubna 2019 byl ve Sbírce zákonů jako zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů vyhlášen takzvaný adaptační zákon ke GDPR, tento právní předpis dnem vyhlášení zároveň nabyl účinnosti. Společně s ním nabyl účinnosti i zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a který zapracovává změny, vyvolané přijetím zákona o zpracování osobních údajů, do vybraných dalších právních předpisů. Tyto změny se týkají zejména zpracování osobních údajů v souvislosti s výkonem veřejné moci.

Zároveň došlo ke zrušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a některých navazujících zákonů, které požadavky zákona o ochraně osobních údajů zapracovávaly do dalších právních předpisů. Počínaje dnem 24. dubna 2019 se tedy právní aspekty zpracování a ochrany osobních údajů v ČR řídí vedle GDPR nově přijatými zákony č. 110/2019 Sb. a 111/2019 Sb.

Mateřská škola Město Albrechtice, příspěvková organizace, Celní 11, jako správce osobních údajů, zpracovává údaje (například vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky : ID qg8j2i, prostřednictvím elektronické pošty: lapunikova@msma.cz nebo poštou na adrese: Mateřská škola Město Albrechtice, příspěvková organizace, Celní 11, 793 95 Město Albrechtice.

Správce osobních údajů je Mateřská škola Město Albrechtice, zastoupena ředitelkou školy
 Bc. Dagmar Lapuníkovou, telefon: 554 652 858 – 724 995 219.

Práva zákonných zástupců dětí:

  • na přístup k osobním údajům (být informován o zpracování osobních údajů)
  • na jejich opravu nepřesných údajů, které se ho týkají nebo
  • na výmaz (být zapomenut) osobních údajů (netýká se zákonného zpracování osobních údajů, například údajů pro vedení matriky)
  • popřípadě na omezení zpracování
  • vznést námitku proti zpracování (netýká se zákonného zpracování osobních údajů, například údajů pro vedení matriky)
  • při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecního nařízení o ochraně osobních údajů