Zápis 2024/2025

Mateřská škola pořádá zápis na školní rok 2024/2025

zapis-20242025

Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy Město Albrechtice

pro školní rok 2024/2025

-----------------------------------Ředitelka Mateřské školy Město Albrechtice, Celní 11, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Město Albrechtice, Celní 11, příspěvková organizace stanovila následná kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

1)Povinné předškolní vzdělávání a přednostní přijímáni k předškolnímu vzdělávání je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, dětem s odkladem školní docházky

2)zároveň je umožněno přednostní přijímání dětí čtyřletých a tříletých

3)k předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od 2 do 6 let, dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok / školský zákon/

4)trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 4).

Doložení skutečností pro přednostní přijetí podle výše uvedených kritérií je v zájmu zákonného zástupce dítěte. Pokud neprokáže nárok v souladu s těmito kritérií, bude posuzován jako zájemce na dalším místě.

Mateřská škola Město Albrechtice může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz § 50 zákona č. 258 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).

Toto ustanovení se netýká dětí, kterým je stanoveno povinné předškolní vzdělávání (bod č.1)

Bc. Klára Pavlíčková

21.03.2024