Nařízení Evropského parlamentu – GDPR

Blíží se účinnost (k 25. květnu 2018) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů … známé pod zkratkou GDPR, které se dotýká jako veřejného subjektu také aktivit naší školy. Jeho cílem je hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, protože rozvoj technologií čím dál víc ovlivňuje soukromí každého z nás.

Osobním údajem je každý údaj, jehož prostřednictvím již jsme identifikovatelní nebo již identifikováni. GDPR, ke kterému zatím není jako doplněk schválený náš český výkladový (adaptační) zákon, je přímo závazné v celém rozsahu a zvyšuje zodpovědnost každého správce osobních údajů (toho, kdo určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, tzn., že říká, co se má evidovat o dětech, zákonných zástupcích a dalších fyzických osobách – smluvních partnerech, nese za to odpovědnost a rozšiřuje práva zákonných zástupců).

Existuje šest právních důvodů, na základě kterých se mohou shromažďovat osobní údaje. Jako mateřská škola se při nakládání s osobními údaji opíráme jen o některé z nich. O důvod plnění právní povinnosti správce (například údaje pro školní matriku) nebo plnění veřejného zájmu (například kontaktní údaje rodičů), zabezpečení vstupu do objektů z důvodu oprávněných zájmů správce a z důvodu plnění smlouvy.

V případě, kdy chceme, stejně jako v minulosti, bezproblémově shromažďovat osobní údaje za účelem seznámení veřejnosti prostřednictvím například školního webu, článků v městském zpravodaji, v regionálním tisku apod., zveřejněním audiovizuálních záznamů v místní kabelové televizi v souvislosti s uváděním informací o vlastních aktivitách školy, pro vystavování výtvarných prací dětí s uvedením jejich jména, školy, pro fotografování tříd na závěr školního roku a zveřejnění těchto fotografií na webu apod., musíme získat od zákonných zástupců souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dřívější, volněji formulované souhlasy vycházely z ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Souhlasy nové, s jejichž obsahem se jako první budou mít možnost seznámit rodiče při zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, jsou již zpracovány v souladu s GDPR, s článkem 4 odst. 1 bodem 11.

Vyslovení souhlasu pro jeden či více účelů musí být svobodné, konkrétní, informované a jako jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává aktivní volbou (zatržením souhlasného nebo nesouhlasného stanoviska u konkrétně rozepsané informace) své svolení ke zpracování osobních údajů svých nebo svých dětí. Jedná se o dobrovolný projev subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen. Subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl vydán před jeho odvoláním.

Obsáhlé informace k nakládání s osobními údaji dle GDPR jsou dostupné na www.uoou.cz. Mezi jiným jsou zmíněna práva subjektů osobních údajů na informace o tom, jaké typy osobních údajů a s jakým právním důvodem jsou o nich zpracovávány, dále práva subjektů údajů na výmaz údajů, opravu a přenositelnost údajů či vznesení námitky.

Odpovědnou osobou a správkyní osobních údajů na škole je ředitelka školy Dagmar Lapuníková. Pověřencem pro ochranu osobních údajů, jehož postavení a úkoly, které bude plnit, jsou určeny čl. č. 37 GDPR, je Karel Knapp s platností k 15. květnu 2018.