Archiv rubriky: Školka

Zapojte se také …

Třídní schůzky

Klaun Hopsalín umí děti pobavit.

V pondělí 17. 9. 2018 přijel navštívit naši školku klaun Hopsalín. Strávili jsme opravdu krásné odpoledne, kdy jsme si společně zazpívali písničky a zatancovali. Klaun nevynechal ani naše rodiče, a přizval je ke společnému tanci. Hopsalín si pro nás společně se svými pomocníky připravil skvělé soutěže. Viděli jsme obří bubliny a domů jsme si odnesli krásná zvířátka vyrobená z balónků. Jako překvapení na nás čekal skákací hrad, na kterém jsme si mohli zadovádět.

Hurá do školky!

Důležitá informace o uzavření MŠ

Pohádka

Pohádka o tom, proč pes Guráš začal štěkat na kočky a proč ty začaly nahánět myšky. Pes Guráš bydlel u sedláka v Opatovicích. Celá pohádka je založena na vyprávění pamětníků. Učitel Šlégl sbíral staré hanácké pověsti, nic neupravoval, ale zachovával příběhy tak, jak je slyšel.

Příběh o odvážném psovi, který svou chytrostí a lstí oklame zlého vládce lesa, kterým je vlk, rozehrává rozmanité situace, ve kterých vypomáhají děti.

Na závěr sklidili účinkující velký potlesk a děti, které v pohádce vystupovaly, dostaly za pomoc sladkou odměnu.

Jarka

Sportovní dopoledne

Dopoledne plné zábavy si užily děti z naší školky společně s prvňáčky základní školy. Poté, co jsme si popřáli „SPORTU ZDAR“, jsme se rozešli plnit různé úkoly na stanovištích připravených na školní zahradě. Děti si mohly vyzkoušet hod prohazovadlem, skákat do dálky, prolézat překážkovou dráhu, hrát bowling. Naučily se zacházet s hokejkou při slalomu a střelbě na branku. Hmat si procvičily v tajemných sklenicích a lanové dráze po slepu. Nakonec byly všechny sportovní výkony oceněny medailí. Na rozloučenou jsme si společně zatančili při písničce Holky z naší školky.

paní učitelky Leona a Pavla
student Matěj Dudek

 

Hudební nástroje trochu jinak

S velkým nadšením jsme uvítali pozvání ředitele ZUŠ p. Kachlíka dne 30. 5. 2018 na hudební dopoledne s přehlídkou nástrojů. Programem provázela víla, která měla za úkol rozveselit smutného skřítka Quida. A jak jinak, než pomocí veselých písniček. Největší aplaus si od dětí zasloužilo vystoupení na bubny a společný zpěv písně „Muzikantská rodina“. Děkujeme všem účinkujícím za příjemně strávené chvíle.

paní učitelky Leona a Pavla

Dravci v mateřské škole

V pondělí 28. května navštívil naši školu zástupce Českých lesů a.s. p. Ing. Petr Zvolánek spolu s p. Blankou Drahotušskou, aby děti seznámil se dvěma u nás žijícími dravci, za což mu děkujeme.

První byl drobnější raroh, což je český název některých sokolovitých ptáků z rodu Falco, druhým byl výr velký, druh sovy z čeledi puštíkovitých, kterému se často přezdívá král noci. Děti se dozvěděly, kde tito dravci žijí, čím se živí, jak jsou prospěšní v přírodě a další zajímavosti. Na závěr se mohly s dravci vyfotografovat a odvážnější je i pohladit. Přednáška byla přizpůsobena jednotlivým věkovým kategoriím a měla velký úspěch i u našich nejmenších. Pokud by si někdo myslel, že se budou 2,5 až 3 leté děti bát, pak byl na omylu. Dravce si pohladily téměř všechny děti.

A my se budeme těšit na další zajímavou přednášku.

Jarka a Stáňa

Divadlo v MŠ

V pondělí 14. 5. 2018 k nám do mateřské školy přijelo divadlo Smíšek a zahrálo dětem „Pirátskou pohádku“. Děj zaujal malé diváky natolik, že všichni spolupracovali, jak si herci přáli. Odměnou se dětem stal nalezený poklad v podobě sladkostí a herci byli odměněni potleskem.

Stáňa

Škola v přírodě – Karlov pod Pradědem

Předškoláci se účastnili v termínu od 23. 4. – 26. 4. 2018 čtyřdenního pobytu školy v přírodě v Karlově pod Pradědem. Celý pobyt se opíral o téma život v přírodě, které nabízelo dětem seznámení se s novým prostředím a prožití se svými vrstevníky.

Našim záměrem bylo uskutečnit pobyt dětí ve škole v přírodě tak, aby si nestýskaly, aby měly radost z prožitých dnů a obohatily se o nové poznatky, které jim připravilo nové prostředí.

Plán aktivit byl sestaven tak, aby uspokojoval potřeby dětí, pobyt na čerstvém vzduchu, zdravé stravování.

Vycházky: okolí chaty, svah Po kloboukem, kopec Olomoučák, vycházky do lesa

Pohybové aktivity: cvičení, pohybové hry, hledání pokladu, orientační hry v lese

Tvořivé aktivity: konstruktivní hry (z přírodnin v lese), výtvarné činnosti, řešení hlavolamů, sluchové činnosti

Celý pobyt se nesl v duchu DESATERA OCHRÁNCE PŘÍRODY

  1. Buď věrným přítelem a strážcem přírody
  2. Uč se přírodě porozumět, znát její zákony
  3. Vnímej krásu všemi smysly, neruš ji, nenič ji
  4. Měj úctu k vodě a pečuj o prameny a studánky
  5. Zahlaď všechny stopy svého pobytu v přírodě
  6. Buď upřímným a obětavým přítelem každého ochránce přírody
  7. Pomáháme všude tam, kde bude tvé pomoci zapotřebí
  8. Využij každé příležitosti, abys pro přírodu vykonal něco prospěšného
  9. Pohybuj se v přírodě tiše, s otevřenýma očima, abys viděl a nebyl viděn
  10. Žij podle těchto zásad a pravidel

Paní učitelky Mirka, Dáša a Pavla

Nařízení Evropského parlamentu – GDPR

Blíží se účinnost (k 25. květnu 2018) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů … známé pod zkratkou GDPR, které se dotýká jako veřejného subjektu také aktivit naší školy. Jeho cílem je hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, protože rozvoj technologií čím dál víc ovlivňuje soukromí každého z nás.

Osobním údajem je každý údaj, jehož prostřednictvím již jsme identifikovatelní nebo již identifikováni. GDPR, ke kterému zatím není jako doplněk schválený náš český výkladový (adaptační) zákon, je přímo závazné v celém rozsahu a zvyšuje zodpovědnost každého správce osobních údajů (toho, kdo určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, tzn., že říká, co se má evidovat o dětech, zákonných zástupcích a dalších fyzických osobách – smluvních partnerech, nese za to odpovědnost a rozšiřuje práva zákonných zástupců).

Existuje šest právních důvodů, na základě kterých se mohou shromažďovat osobní údaje. Jako mateřská škola se při nakládání s osobními údaji opíráme jen o některé z nich. O důvod plnění právní povinnosti správce (například údaje pro školní matriku) nebo plnění veřejného zájmu (například kontaktní údaje rodičů), zabezpečení vstupu do objektů z důvodu oprávněných zájmů správce a z důvodu plnění smlouvy.

V případě, kdy chceme, stejně jako v minulosti, bezproblémově shromažďovat osobní údaje za účelem seznámení veřejnosti prostřednictvím například školního webu, článků v městském zpravodaji, v regionálním tisku apod., zveřejněním audiovizuálních záznamů v místní kabelové televizi v souvislosti s uváděním informací o vlastních aktivitách školy, pro vystavování výtvarných prací dětí s uvedením jejich jména, školy, pro fotografování tříd na závěr školního roku a zveřejnění těchto fotografií na webu apod., musíme získat od zákonných zástupců souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dřívější, volněji formulované souhlasy vycházely z ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Souhlasy nové, s jejichž obsahem se jako první budou mít možnost seznámit rodiče při zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, jsou již zpracovány v souladu s GDPR, s článkem 4 odst. 1 bodem 11.

Vyslovení souhlasu pro jeden či více účelů musí být svobodné, konkrétní, informované a jako jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává aktivní volbou (zatržením souhlasného nebo nesouhlasného stanoviska u konkrétně rozepsané informace) své svolení ke zpracování osobních údajů svých nebo svých dětí. Jedná se o dobrovolný projev subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen. Subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl vydán před jeho odvoláním.

Obsáhlé informace k nakládání s osobními údaji dle GDPR jsou dostupné na www.uoou.cz. Mezi jiným jsou zmíněna práva subjektů osobních údajů na informace o tom, jaké typy osobních údajů a s jakým právním důvodem jsou o nich zpracovávány, dále práva subjektů údajů na výmaz údajů, opravu a přenositelnost údajů či vznesení námitky.

Odpovědnou osobou a správkyní osobních údajů na škole je ředitelka školy Dagmar Lapuníková. Pověřencem pro ochranu osobních údajů, jehož postavení a úkoly, které bude plnit, jsou určeny čl. č. 37 GDPR, je Karel Knapp s platností k 15. květnu 2018.

Návštěva v polských Komprachticích

V loňském školním roce nás navštívily v Mateřské škole paní učitelky a paní ředitelky z Komprachtic. Prohlédly si naši školu a děti jim předvedly krátký program v podobě písní, básní a tanečků.

Ve středu 18. 4. 2018 jsme se jeli podívat do Komprachtic do mateřských škol společně s místostarostou p. Martinem Špalkem. Navštívili jsme dvě mateřské školy, kde nám také děti zazpívaly, zatancovaly, prohlédli jsme si jejich pracovní prostory, třídy, herny, šatny a v odpoledních hodinách jsme si už vyprávěli zážitky s kolegyněmi na svém pracovišti.

Stáňa

Zápis do MŠ pro rok 2018/19

Kritéria zápisu najdete v PDF zde.

Zimo, zimo, táhni pryč …

Zimo, zimo, táhni pryč
nebo na tě vezmu bič …

Ve středu 21. 3. 2018 jsme se společně sešli před mateřskou školou, abychom se rozloučili s paní Zimou a přivítali jarní pohodu a krásu. Morenu jsme doprovodili až k řece Opavici, kde ji p. učitelky zapálily a vhodily do řeky. Jaro jsme otevřeli písní „Přišlo jaro se sluníčkem“ a všichni jsme prošli „jarní bránou“. Jako symbol jara jsme do země zapíchli pár vrbových větviček. Po návratu z vycházky jsme si ve třídě i s těmi nejmenšími zaseli obilí, které pozorujeme, rosíme a už se objevují první klíčky.

Stáňa

Masopust

Masopust, Masopust, popeleční středa,
kdo nemá kožíšek, promrzne až běda.
Já nemám, já nemám, já se třesu mrazem,
dejte mi slaninu, zahřeju se rázem.

Maškarní zábava proběhla na masopustní úterý 13. února, tedy v úterý před Popeleční středou. Byla tak vyvrcholením masopustu. Děti měly oblečeny tradiční i netradiční masky a převleky. Masopustní rej se vydal od školky směrem na náměstí za pořádného rachotu hudebních nastrojů a zpěvu veselých a zvučných písní. Nechybělo vystoupení děti z naší MŠ, písničky, hra na řemesla v podobě lidových tanečků, říkačky, aj.

Společně jsme tak lidem připomněli tradici masopustu a jeho veselí.

Alena a Helen

A fotografie z Masopustu najdete na Rajce.net.

Divadlo ve školce

Dne 15. ledna k nám do školky přijelo divadlo. Všichni jsme se sešli ve třídě „U Berušek“, kde jsme se pohodlně usadili a s napětím očekávali, jaké uvidíme pohádky. Oči všech dětí byly upřeny na oponu v očekávání, co uvidí. A ejhle, pohádky byly dokonce tři: „O červené řepě“, „O neposlušných kůzlátkách“ a „Proč si s prasátkem nikdo nechtěl hrát“.

Ústředním tématem pohádek, které byly proloženy známými písničkami, bylo kamarádství, přátelství, ochota pomáhat druhým, neubližovat si a hlavně si pěkně společně hrát.

Dětem se pohádky velmi líbily. Nejenže si zazpívaly s hlavními postavičkami, ale každé vystoupení ocenily potleskem. Do svých tříd se rozcházely spokojené a úsměvem na tvářích.

Už se všichni těšíme na další divadlo, které za námi přijede 19. února.